با اعضا شرکت آشنا شوید

تیم نصر نیروی صدرا خدمات خود را با افتخار به شما ارائه می دهد

شخص دو

مدیر

شخص یک

موسس
Developers

شخص پنج

حسابدار

شخص چهار

انبار دار

شخص سه

برنامه ریز
Support

شخص چهار

انباردار

شخص سه

برنامه ریز

شخص دو

مدیر

شخص یک

موسس